Bygningsvernsenter Vega

 

 

Bygningsvernsenter Vega

Typologi: Museum / Galleri
Areal: BTA 800m2
Status: Skisseprosjekt
Sted: Vega

Illustrasjoner: Tanken arkitektur

“Treet er det viktigste materiale i byggeskikken i
Norge og på Helgeland. Adkomstbygget er en hyllest til
dette materialet.”

Tanken Arkitektur har i samarbeid med Helgeland Museum og Vega
kommune utført et skisseprosjektet for deler av den gamle
prestegårdseiendomen på Vega. Eksisterende låvebygg og fjøs er i
dag i bruk som lager til diverse museumsgjennstander. Bygningen
består av tre deler trolig med ulikt byggeår. Den eldste delen er fra
slutten av 1800-tallet.

Bygget er oppført som en
stenderverkskonstruksjon og deler av fjøs er utført i laftet tømmer.
Låven på Vega er i dag SEFRAK-registrert, men har utover dette
ikke ytterligere status som vernet eller fredet.
Målet med prosjektet har vært å undersøke muligheten for
etablering av et bygningsvernsenter i de gamle driftsbygningene.
Bygningsvernsentret har som målsetning å formidle byggeskikk,
bygnigsvern og tradisjonshåndtverk for publikum igjennom
lokaliteter for workshops med tilhørende verksted samt utstillinger
fra samlinger.

Bygget skal i tillegg også ha personalfunksjoner for
opptil 3 ansatte, samt en konferansesal for 30 personer til
arrangement og kursvirksomhet.

 

 

 

For å binde sammen alle etasjene og tilgjengeliggjøre
bygget for publikum, uten store inngrep i eksisterende
bygningsmasse, har vi plassert et tilbygg på vestsiden
av eksisterende bygningsmasse. Dette ivaretar alt av
vertikal kommunikasjon iht universell utforming og vil
kunne fungere som et utstillingslokale.

Tilbygget er en abstrakt geometrisk form, en sirkel med
skår som gir den en elliptisk karakter.

I kombinasjon med heiskjernen og trappen gir den også en spiral.
De rene formene åpner opp for ulike assosiasjoner. Vi har hatt
treet i tankene i forhold til detaljering og materialbruk.

Bygget kan i seg selv være en uthulet stamme, eller så
kan man se på heiskjernen som stammen som man
beveger seg inn i og rundt, og ytterveggen som
greiene.

Treet er det viktigste materiale i byggeskikken i
Norge og på Helgeland. Adkomstbygget er en hyllest til
dette materialet.

 

 

 

Vi ser for oss at materialbruk i
interiøret har trematerialet som tema.
Det er tilrettelagt for utstilling i adkomstbygget. Her kan
man se for seg at det kan formidles ulike
bygningstradisjoner og teknikker og bruk av tre som
materiale i en moderne kontekst. Noe som kan skape
bro mellom fortid og fremtid.

Designmessig etterstreber vi å gi tilbygget en enkel og
rolig fasadeutforming med knappe detaljer og minimalt
med åpninger. Dette for å sikre at tilbygget vil
underordne seg eksisterende bygg og fremstå som en
monolitt. Bygningsstrukturen skal representere dagens
moderne trebyggeri med massivtre som
konstruksjonselement. Den massive fremtoningen til
bygningsmaterialet skal være bærende estetiske
kvaliteter i tilbygget.

Der hvor man ønsker dagslys inn i strukturen har vi
plassert inn vinduer bak spilekledningen. Dette for å
sikre at vinduer ikke får for mye oppmerksomhet i
fasaden. I tillegg ser vi for oss at det er overlys i taket.

 

<- tilbake