Kloverheimen

 

 

 

 

Kløverheimen

Typologi: Omsorgsboliger tilrettelagt for demente
Areal: BRA ca 320 m2 + sansehage på 470 m2
Status: Anbudstegninger
Sted: Lurøy

Illustrasjon: Tanken arkitektur / Omegarender

 

Prosjektet er en utvidelse av Sleneset omsorgssenter Kløverheimen, og inneholder fire nye boenheter tilrettelagt for demente samt fellesfasiliteter og en ny sansehage som binder sammen eksisterende og ny bebyggelse.  Det samlende grepet utnytter tomtens potensiale med hensyn til landskap, himmelretninger, utsiktsforhold, infrastruktur og klima.

Grepet har et presist fotavtrykk og defineres av en terrengmur mot omkringliggende terreng. Eksisterende landskap rundt ny bebyggelse bevares i størst mulig grad. Gravegropen gjøres minst mulig og vegetasjon nærmest gravegropen skal beskyttes. Det eksisterende øvre jordlaget, 20 cm skaves av, mellomlagres i ranker og gjenbrukes som topplag for revegetering langs den nye bygningen. Dette for å ta vare på frøbanken for stedegen vegetasjon og sikre at stedets landskapelige karakter og flora bevares.

 

 

 

 

 

I utviklingen prosjektet har målsettingen vært å utforme gode hjem, som legger til rette for trivsel og trygghet for å sikre en stimulerende hverdag for beboerne. Nybygg og ny sansehage er også løst for å få til en god utnyttelse av kvalitetene til eksisterende bygningsmasse og infrastruktur.

Boligformen er sosial, hvor fellesfasiliteter og uteopphold får en sentral plassering. Felles oppholdsareal i nytt og eksisterende bygg har god kontakt til den nye sansehagen. Disse aktivitetsflatene vil fungere som en utvidelse av nye og eksisterende boenheter.

 

 

Bygningsmassen fremstår som horisontal og lavtliggende i landskapet.

 

Tilbygget skiller seg utrykksmessig fra eksisterende bygningsmasse og får et moderne utrykk, med store vindusflater mot felles sansehage.

Nytt bygg får fasadekledning av naturimpregnert tre-kledning og mørke fibersementplater. Materialvalgene er forankret i ønsket om et tilbaketrukket bygg med tre-kledning som over tid vil gråne og fremstå som rolig i sine omgivelser.

 

Sansehagen er planlagt og organisert for å kunne tilby beboerne et utendørs terapeutisk miljø. Hagen er delvis lukket og beskyttet, og det er lagt til rette for multi-sensorisk stimulering, vandring og mosjon, samt ulike aktiviteter. Det er stor variasjon med tanke på beplanting og bruk. Beboerne vil ha gode muligheter til å selv kunne dyrke, vedlikeholde, høste og foredle.

Med god oversikt over stedets natur- og samfunnsgeografiske forhold og historie vil hagens innhold kunne reflektere livet til beboerne i dette felleskapet.

Historien til enkeltmenneskene er bakgrunnsmaterialet for den sosiale atmosfæren som hagen skal innby til. Den vil være i konstant utvikling og vil preges av de menneskene som til enhver tid bor og jobber ved Kløverheimen.