Lapphella Kulturarena

 

 

 

Kulturarena Lapphella

Typologi: Kulturareana (scenebygg)
Areal: BRA ca 70 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Lapphella, Hemnesberget
Lysdesign: Tanken arkitektur / Stokkan lys
Illustrasjoner: Omegarender

 

Tanken arkitektur ble engasjert til å utforme et nytt Scenebygg på Lapphella på Hemnesberget i Hemnes Kommune. Romprogrammet er definert av bestiller (Lapphellas venner), og bygget inneholder scene, ”backstage”, utstillingsareal/bevertning, pumpestasjon, lager, wc og handikap toalett.

 

 

Målsettingen i prosjektet er et bygg som tilpasser seg stedet i sin form og materialitet. Bygget skal fremstå rolig og tilbaketrukket i hverdagen, men skal kunne åpnes opp og oppleves som ekstrovert i konsertsituasjoner og andre arrangement. Plasseringen av bygget sørger for at området berøres i minst mulig grad, samt at utsikt til fjorden fra naboer og omkringliggende omgivelser ikke forringes. Det grønne arealet beholdes, slik at dette fremdeles vil kunne fungere som et rekreativt område med mulighet for diverse aktiviteter. Dette arealet vil også fungere som et publikumsareal i forbindelse med konserter etc.

I utformingen har vi latt oss inspirere av stedets arkitektur, og hentet igjen elementer fra Lapphellas eksisterende bryggebebyggelser. Vi har tatt igjen takformen som særpreges med ulike vinkler og høyder. Vi har også tatt igjen funksjoner som vinsjhus og stærkasser. Markterrassen/scenen foran volumene er utformet som en brygge og vil få materialitet av brede naturimpignerte bryggebord. Dette for å understreke det maritime liv som utspiller seg på stedet.

 

 

 

Nybygget er delt opp i fire volum med hvert sitt saltak. De tre volumene nærmest Lapphellvegen henger sammen og ligger vinkelrett på eksisterende støttemur, mens det siste volumet mot marinaen er noe rotert og orienterer seg mot havet og ligger i samme vinkelretning som Persmedstua. Grepet følger terrenget i bakkant, og er plassert så nært fjellet som mulig. Dette for å sikre at nybygget beslaglegger minst mulig verdifullt grøntareal. Vi har også valgt å plassere bygningen så lavt som mulig i terrenget. Dette for at volumene ikke skal fremstå som prangende, men skal vise respekt for sine omgivelser.

 

 

Tidligere stod Sandeskøtet på denne tomta. Dette bygget hadde en materialitet av grå værbitt ubehandlet trekleding og galvanisert bølgeblikk (sinusplater). Vi har valgt å benytte samme materialpalett på den nye bygningsmassen. Dette er med på å understreke stedets historie.

Samtidig som inspirasjon til form og materialitet er hentet fra bebyggelse i området har vi lagt vekt på en ærlig tilnærming, hvor vi ønsker å fortelle en arkitektonisk historie. Derfor har vi ikke prøvd å kopiere stilen på eksisterende brygger. Ny bebyggelse har en nåtidig utforming med en knapp og minimalistisk detaljering. De estetiske elementene er fundert på tiltakets form hvor vi legger vekt på å utforme dette i et moderne, men tidløst utrykk.

 

 

 

<- tilbake