Møllna

 

 

Møllna Fauske

Typologi: Leilighetskompleks / byplanlegging
Areal: BTA 7000 m2
Status: Skiseprosjekt, underlag til plansak
Sted: Fauske

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

Eiendommen har i dag en arealbruk som næringsbebyggelse og fremstår som et industriområde. Eiendommen ligger vestvendt med egen strandlinje. Området har et fantastisk potensial, med gode muligheter for å kunne etablere et rekreativt bomiljø og skape et løft for hele området.

Oppdragsgiver – Møllna AS la tidlig føringer om at området skulle utvikles med nok antall boenheter for at det skulle være mulig å realisere. Samtidig understreket de, at det var viktig å utvikle eiendommen slik at det nye området skulle fremstå som et løft for Finneid og for hele Fauske. De ønsket et stedsutviklingsprosjekt som også skulle inneha kvalitative offentlige uteoppholdsareal med god kontakt til vannet.

Eiendommen utvikles med 40 nye boenheter fordelt på 5 bygg. Ny bebyggelse inneholder 8 forskjellige leilighetstyper fra 2-romsleiligehter på 49 m2 opp til til 6-romsleiligheter på 235 m2. Med et bredt spekter av leilighetstyper vil prosjektet fange opp flere målgrupper og sørge for at dette blir et boligfelt med en god miks av mennesker som vil være med på å sikre en god mangfoldighet i området.

 

 

Det etableres et raust uteoppholdsareal på eiendommen på 2 100 m2 og et bryggeareal på 850 m2. Parkeringen er løst i bygningenes 1. etasje, i carporter på eiendommens sørøstlige side, samt biloppstillingsplasser på terreng. Sportsboder er løst i egne bygg som inngår som en del av carportbebyggelsen. For å sikre etableringen av gode felles uteoppholdsareal, siktlinjer og luftighet har vi valgt å utvikle et grep med punkthusbebyggelse. Typologien sørger for at bebyggelsen ikke skal fremstå som for massiv mot Finneidgata, men heller etablere gode rekreative rom mellom bygningene og skape en god kontakt til vannet.

For å sikre en god logistikk / infrastruktur, samt å etablere gode og trygge uteoppholdsareal for myke trafikanter har vi delt inn eiendommen i tre områder:

  • Infrastruktur for biltrafikk mot sør/øst (adkomstside)
  • Ny bebyggelse samt felles uteoppholdsarealer i midten.
  • Og et offentlig – felles uteoppholdsareal mot nord/vest.

Området mot sør/øst: Atkomstvei, intern infrastruktur, biloppstillingsplasser, sykkelparkeringer og avfallshåndtering. Området er sørvendt så det etableres også sittegrupper, samt at felles uteoppholdsareal mellom bebyggelsen åpner seg opp mot dette området – som vil utvikles til en miljøgate. Området i midten: Ny bebyggelse og felles uteoppholdsarealer for beboere og besøkende.

 

 

 

Fellesarealene vil inneholde lekeplasser, rekreative parkområder med sittegrupper. Det vil etableres ny vegetasjon i form av gressflater, busker og trær. Området blir bilfritt og tilrettelagt for myke trafikanter.  Området mot nord/vest utvikles som et bryggelandskap og vil fungere som et offentlig – felles uteoppholdsareal for beboere, besøkende og for befolkningen i Fauske samt tilreisende. Denne delen av eiendommen vil inneholde rekreative parkområder med sittegrupper, amfi mot vannet, offentlig bålplass samt to gjestebrygger. Uteoppholdsarealet vil sikre en god kontakt til havet og legger til rette for å evt. kunne fungere som en forlengelse av en mulig strandpromenade til Fauske sentrum. Grepet er med på å kunne styrke kvalitetene i området og fremstå som en oase – til glede og berikelse for befolkningen på Finneid og i området for øvrig.

Ny bebyggelse er utført i et moderne utrykk. Hvert volum hviler på en trekledd sokkel, som huser parkeringsplasser for beboerne. Grepet med at alle leilighetene er løftet opp en etasje over fellesområdet sikrer at det ikke vil oppstå noen konflikter i forholdt til privathet til de nye boenhetene eller til bruken av uteoppholdsarealene.

For å redusere prosjektets høydevirkning og skala har bygningenes sokkel en annen materialitet enn resten av fasadene. Sokkelen foreslås delvis tildekt av klatreplanter som er med på å understreke den grønne tilnærmingen som preger uteoppholdsarealene. Dekkene er også markert for å understreke horisontalitet. Toppetasjene er trukket inn for å redusere høyde og negativ påvirkning i forhold til utsikt og skygge. Utrykksmessig er ny bebyggelse løst med et tydelig slektskap, men vi har samtidig fokusert på at hvert bygg skal ha sin egenkarakter. Dette er løst ved variasjon av plassering av vinduer samt at det er brukt 3 ulike valører på fasadekledningen i de øvre etasjer. Bygget i midten er også lavere, samt at dette volumet er plassert lengre frem enn de andre bygningene. Dette er med på å bryte opp bygningsrekken, og som sørger for at det oppstår ulike spennende rom med variasjon. I forhold til møbleringen i uteoppholdsarealene, så har vi lagt inn forskjellige typer møblering for å imøtekomme forskjellige behov og aktiviteter. I forhold til lyssetting, har vi vektlagt belysning som skal ivareta sikkerhet, men også skape gode opplevelser. Løsningen består i hovedsak av stolper og pullertbelysning. Det er også lagt inn LED-striper i forbindelse med trapper i amfiene for i sikre trygg ferdsel. Felles uteoppholdsareal er godt opplyst, for å sikre at disse arealene vil oppleves som attraktive også i løpet av de mørke månedene i året.

Generelt i prosjektet har vi vektlagt å skape et attraktivt og livlig miljø med gode fasiliteter for områdets beboere så vel som for byens befolkning.