tg apartments

 

 

 

 

TG-apartments

Typologi: Bolig / leiligheter
Areal: BRA ca 820 m2
Status: Mulighetstudie
Sted: Mo i Rana

Illustrasjoner: Omegarender

 

Målsettingen i prosjektet er attraktive boliger i ulike størrelser, som utnytter tomtens potensiale. Ved å dimensjonere boligene og utearealene riktig blir det mulig å få til attraktive boliger, private og solrike balkonger og felles uteoppholds arealer mot vest. Tomta består i dag av en tomannsbolig med bakgård på vestsiden av bygget. Området bærer preg av leilighetsbebyggelse. Tendensen for bydelen er at det etableres større bygg med flere leiligheter. Mulighetsstudiet vil i så måte være i tråd med dagens utvikling.

 

 

 

 

Grepet består av et leilighetsprosjekt med seks boenheter. For å redusere høydevirkningen har sokkel og fjerdeetasje materialitet av trekledning/betong, de tre etasjene i midten har utførelse av tegl. Dekker er også markert for å understreke horisontalitet. Det legges vekt på å skape et attraktivt område som ivaretar barn- og unges interesser. Bygg og uteområde er tilpasset funksjonsnedsattes behov. Atkomsten er trafikksikkert utformet, også for myke trafikanter. Tiltaket vil være utvidelse av tettbygd område. Området består for det meste av boligbygg med tre etasjer og tilbaketrukket fjerdeetasje.

 

 

 

 

 

Grepet vil kunne medføre fortetting og øke tilgang til tilgjengelige boliger i sentrum. Beboere vil ha sentrale funksjoner som del av sitt bomiljø, og dra nytte av plasseringen.På tomtas nord- og vestside vil det i forslaget tilrettelegges for lekeplass og uteoppholdsareal. Arealet vil være universelt utformet og det skal legges vekt på å skape et godt utemiljø.

Prosjektet ligger i en rolig gate med blokkpreg. Et større parkareal ligger i umiddelbar nærhet til tiltaket.

Uteoppholdsarealet ligger på tomtas vestlige side og er skjermet mot støy. Det legges opp til at gårdsrommet kan videreutvikles som uteopphold for andre tiltak i sentrum av kvartalet. I forslaget har alle boligene private balkonger, der den minste boenheten har balkong på 8 m², mens resten av boenhetene har balkongareal fra 23 m² til 30 m².

 

 

De fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre anlegg) skal i størst mulig grad gis universell utforming i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende topografi i den grad det er mulig. Mindre tilpasninger av området vil være nødvendig.

Utvendig kledning har en avdempet karakter som er tilpasset omgivelsene. Bebyggelsen har et moderne uttrykk som gjenspeiler dagens byggeskikk.

 

 

 

 

<- tilbake