villa-langbergan

 

 

 

 

  

Villa Langbergan

Typologi: Enebolig
Areal: BRA ca 290 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Mo i Rana

Illustrasjoner: Omegarender

 

Tomta ligger i skrått terreng og gir føringer for hvilken bebyggelse som er mulig å opparbeide. For å unngå store fyllinger og inngrep på eiendommen, har vi valgt å utforme eneboligen som et terrassehus i tre plan. Grepet sørger for at bygningen følger terrengets karakter og ligger så lavt som mulig i landskapet. Maksimal gesims- og mønehøyde er innenfor reguleringsplanen 5.5 meter og 8.0 meter dersom bygget har sokkel. Dette betyr at gesimshøyden på bygg med flate tak skal være 5.5 meter. I og med at terrassehuset går over tre forskutte plan medfører dette at gjennomsnittlig terreng blir liggende lavt i forhold til gesims i øverste plan.

 

 

 

 

Eneboligen er prosjektert med flatt tak. Argumentasjonen for takformen er å avstemme det totale utrykket med valgt typologi (terrassehus). Takformen vil også være med på å redusere byggets høyde og etablere et dempet utrykk sett fra Langbergan. Flatt tak vil i dette tilfellet virke positivt på naboeiendommers utsikts- og solforhold. I direkte nærhet til eiendommen er det oppført flere boliger med flatt tak og et moderne utrykk. Etter vår vurdering vil denne takformen ikke skille seg ut i områdets totalbilde.

 

 

 

 

Tomtas topografi vanskeliggjør kvalitative uteoppholdsarealer på terreng. Derfor etableres det større terrasser med gode sol- og utsiktsforhold tilgjengelig fra alle plan, samt et sørvendt uteoppholdsareal på opparbeidet terreng på byggets adkomstside.

 

 

 

 

<- tilbake